MAGNETIC Plus
přístroj pro léčbu pulzním magnetickým polem

Písemné záznamy o nálezech magnetitu a jeho využívání pocházejí ze starověké Číny, Indie, Egypta i Řecka. Říká se, že jako první vlastnosti černého nerostu, který přitahoval železo, studoval Thales z Miletu. Vzorky nerostu získal z provincie Magnézie, proto nerost nazval Magnes lithos. Německý Švýcar Aureolus T.B.von Hohenheim (1493-1541), lékař a alchymista, který si osvojil jméno Paracelsus, svým dílem přímo přispěl k pozdějšímu zrodu diagnostiky, doktríny dědičných chorob, imunologie a celostní medicíny. Vykonal hodně i pro to, aby se věda nadále seriózně zabývala výzkumem magnetizmu a jeho léčebnými účinky. Paracelsus byl hluboce přesvědčen, že magnetizmus má schopnost dodávat tělu vnitřní energii, která je nezbytná k překonávání zdravotních poruch.
V letech 1649-1655 byly ve švýcarských a německých hutích vyrobeny první umělé permanentní magnety, které
si brzy našly cestu k lékařům. V létech 1826 - 1928 nezávisle na sobě vytvořili první elektromagnety Angličan W. Sturgeon a Američan J. Henry. Na jejich práci navázal anglický fyzik a chemik M. Faraday a jeho objevy kolem magnetizmu a elektřiny rozvinuli Skot J. Maxwell a Němec H. R. Herz.
Historické prameny dokládají tisícileté využívání magnetické síly v léčbě zdravotních problémů.
Magnetické pole vzniká také kolem vodiče protékaného elektrickým proudem. Je-li tímto vodičem tvořena cívka, vzniká v jejím okolí magnetické pole, které je závislé na velikosti proudu, počtu závitů a na materiálu jádra cívky. Magnetické pole může být statické, střídavé nebo pulzní. V humánní medicíně se využívají všechny tři druhy magnetických polí v nejrůznějších modifikacích a na širokou škálu chorobných stavů. Pro všechny postupy se vžil souhrnný název - magnetoterapie.
Magnetoterapii řadíme mezi neinvazní fyzikální léčebné postupy se specifickými účinky na živý organizmus, které se projeví zejména na energetickém působení, zlepšení prokrvení, protizánětlivém působení a zvýšení metabolického obratu buněk a tkání. Novodobé vědecké i praktické zkušenosti ukazují, že vhodně zkonstruované magnetické pole s příslušnou intenzitou může velice účinně působit na léčbu postižené tkáně nebo orgánu. A nejen to. S věkem nám v kůži, kloubech a svalech ubývá senzorů (nervových zakončení), a tím dochází ke zpomalení reakce organizmu na vznikající změny a také k nedostatečnému zásobování tkání látkami potřebnými ke správné látkové výměně (metabolizmu) v buňkách. A právě tehdy nám speciálně vyvinuté magnetické pole našich přístrojů může tyto chybějící synapse zastoupit. Z tohoto pohledu pak nepřekvapují dobré výsledky dosahované u léčby nejrůznějších onemocnění po aplikacích našeho přístroje MAGNETIC Plus.

MAGENTIC Plus je elektronický přístroj určený k léčebným a rehabilitačním účelům. Jeho léčebné účinky jsou založeny na pulzním jednosměrném magnetickém poli. Pulz je záměrně speciálně amplitudově modulován. Intenzita a časový průběh pulzního magnetického pole byly stanoveny až na základě dlouhodobých praktických zkoušek u jednotlivých zdravotních indikací. Výsledky těchto zkoušek umožnily zkonstruovat velice účinný přístroj malých rozměrů a hmotnosti v takovém provedení, které klade minimální nároky na obsluhu.
Velikost intenzity pulzního magnetického pole byla záměrně zvolena relativně malá a stálá, bez nutnosti regulace, aby bylo možné přístroj použít na široké spektrum bolestivých stavů, ať již akutních nebo déletrvajících. Velkou předností přístroje je lokální působení pulzního magnetického pole v místě aplikace, kdy není zbytečně magnetickým polem exponována zdravá tkáň.
Průměrná hodnota magnetické indukce pulzního pole je 10 až 15 mT (tj. 100 až 150 Gauss) na povrchu krabičky magnetického aplikátoru.
Přístroj MAGNETIC Plus byl vyvinut pro využití léčebných a rehabilitačních účinků modulovaného pulzního magnetického pole v každodenní domácí léčebné terapii tak, aby nedocházelo k přerušení léčby například v rámci změny místa pobytu pacienta. Taktéž je tím umožněno využití léčebných účinků přístroje v rámci rodiny, podle aktuální potřeby jejích členů (naše zkušenost nám ukazuje, že v takových případech mají v rodinách raději přístroje dva). Také v případech rehabilitace po náročné fyzické činnosti (sport, zahrádka…) je MAGNETIC Plus zcela mimořádným pomocníkem.

Technické parametry:Nahoru

napájecí napětí:220/230V
příkon:max. 2W
rozměry zdroje:80x40x55 mm
rozměry aplikátoru:65x89x33 mm
magnetická indukce:10 až 15 mT (střední hodnota)
kmitočet pulzního pole:max. 1,3 Hz (typicky 1 Hz)
modulace:100 Hz
střída pulzu:3:1 až 4:1
signalizace činnosti:blikající LED
teplota okolního prostředí:0 až 40oC

Indikace (literární údaje):Nahoru

Ortopedie: algodystrofický syndrom (osteoporoza), vitální paklouby, stavy po implantaci kostních štěpů, protrahované hojení kostí, osteomyelitis, tendinitis, tendovaginis
Neurologie: spasticita svalů, ochablost svalů, inkontinence moče, neuralgie trigeminu, bolesti páteře, parézy periferních nervů
Gynekologie: chronické bolesti malé pánve, chronická salpingitis, chronická adnexitis, dysmenorrhoe
Rehabilitace: bolesti páteře, bolesti kloubů, přetížení úponů a šlach, schemické změny cév končetin, arthrozy, epikondilitis, aseptické nekrózy, tendinitis, tendovaginitis, stavy po distorzi kloubů, algodystrofický syndrom (osteoporoza), celková regenerace organizmu-zlepšení zásobování tkání kyslíkem
Dermatologie: ulcus cruris, bércové vředy, dekubity, stavy po popáleninách, svědivé dermatózy, opary
Stomatologie: periostitis, postextrakční bolesti, paradentosis

Výsledky testů:Nahoru

a) v ortorinolaringologii - testováno na pacientech s onemocněními chronického charakteru (chronická maxil. Sinusitida, chronické atrofické faringitidy, tinninus. aur., chronický exematozní zánět zevního zvukovodu) dokladováno zlepšení 75% případů
b) v revmatologii - odstraňování či tišení revmatologických bolestí, na souboru pacientů dokladováno 54% zlepšení
c) v gynekologii - byl sledován efekt přístroje na ovlivnění bolestivé menstruace, na souboru pacientek dokladováno 64% zlepšení
d) ve stomatologii - zkrácení doby hojení extrakční rány, analgetické působení u bolestivých stavů
e) praktičtí lékaři - všeobecně kladné hodnocení
Zkušenosti z klinických zkoušek přístroje MAGNETIC Plus ukazují, že i přes relativně malé hodnoty magnetické indukce (což je naopak výhodou), je léčebný efekt tohoto přístroje zřejmý.

Kombinace magnetoterapie s jinými terapiemi:Nahoru

Přístroj MAGNETIC Plus lze používat současně v kombinaci s akupunkturou, infračerveným laserem, ozónovou terapií, vířivými koupelemi, masážemi, parafinovými zábaly, rehabilitačním cvičením, lymfatickými bandážemi apod.

Kontraindikace:Nahoru

Podle literatury nelze přístroje, které pracují s pulzním magnetickým polem používat:
u pacientů s implantovaným kardiostimulátorem, u pacientů po čerstvé operaci srdce, u pacientů s retardovaným vývojem, u těhotných žen, u epileptiků a nemocných i s jinými záchvat.neurol.onemocněními, u pacientů s krvácivými stavy do zažívacího traktu, u pacientů s tuberkulózou, u pacientů se zhoubnými nádory, u pacientů s myastenia gravis, u pacientů se závažnějšími poruchami krevního oběhu a srdce, u pacientů na oblasti těla s plísňovými onemocněními.

Některé poznatky z dosavadní praxe:Nahoru

- získané od uživatelů přístroje MAGNETIC Plus
1. Při bolestech páteře se doporučuje začínat u krčních obratlů a posunovat přístroj směrem k bederní obratlům.
2. Při bolestech křečových žil posunovat přístroj od prstů nohou k tříslům, neboli směrem k srdci (totéž platí o masážích nohou).
3.Při léčbě kloubů je vhodné v určitých časových intervalech posouvat přístroj kolem bolestivého nebo namoženého místa.
4. Při léčbě a rehabilitaci revmatických a zánětlivých bolestí se může objevit v průběhu prvních 3 aplikací přechodné zhoršení původních potíží. Pulzní magnetické pole vyvolává zvýšenou metabolickou aktivitu buněk, dochází k potlačení bakteriální flóry v místě aplikace, zrychluje se odvod zplodin látkové výměny, a to vše může u citlivějších osob způsobit subjektivní pocit zhoršení původního stavu. Tento přechodný jev mizí zpravidla během 5 aplikací.
5. Pokud se při léčení zánětlivých problémů dostaví v místě aplikace bodavá bolest, která se dostaví i při další aplikaci a ustupuje pouze po oddálení přístroje, otočte v takovém případě přístroj bílým terčíkem nahoru. Tento postup lze vyzkoušet i v jiných případech, kdy máte subjektivní pocit"zhoršeného stavu", např. při aplikaci na oblast prsní kosti pro posílení imunity.
6. Minimální počet aplikací 10-15 dnů, u těžších a složitějších případů, u chronických potíží 3-4 týdny, někdy i déle. Je časté i trvalé používání přístroje, denně, 2-3 krát týdně apod.
7. Otoky a stavy po distorzích kloubů většinou ustupují po druhé aplikaci. Doporučujeme přesto pokračovat v aplikaci přístroje aspoň 10 dnů.
8. Aplikací modulovaného pulzního magnetického pole přístroje dochází k lepšímu prokrvení a saturaci tkání kyslíkem, uvolňují se cévní spazmy, dochází k vazodilataci.
9. Modulované pulzní pole přístroje MAGNETIC Plus uvolňuje stagnace v organizmu a umožňuje proudění energie v organizmu.
10. Při tvorbě oparů aplikujeme přístroj s příchodem prvních příznaků 3x20 minut. Jestliže se opar již vytvořil, zkrátí se podstatně čas hojení a aplikací přístroje se potlačí rozšíření oparu na další místa.
11. Při zápalech a nachlazení aplikujeme přístroj přiložením na průdušky, uzliny a dutiny včetně čela.
12. Máme-li více problémových oblastí, věnujeme se nejprve pravidelně jednomu problému a až po docílení zlepšení stavu zahájíme léčbu, nebo rehabilitaci, problému dalšího. Musíme dát našemu tělu čas a šanci znovu obnovit původní stav, nebo alespoň částečně napravit poškozené místo a odstranit bolest.
13. Aplikace přístroje MAGNETIC Plus v kombinaci s vhodnými potravními doplňky -minerály, stopovými prvky, enzymatickými přípravky, aj., zvýší využití účinných látek těchto doplňků. Dochází tak k pozitivnímu ovlivnění správné funkce buněk a tkání právě v místě aplikace pulzního magnetického pole přístroje.
14. Doporučená doba aplikace je max. 60 minut denně, lze rozložit do 2 až 3 aplikací po 30 nebo 20 minutách. Delší denní expozice tohoto typu pulzního magnetického pole podle dostupných poznatků není nezbytná. Mohou se ovšem vyskytnout případy, kdy cítíte i po 60 minutách aplikace potřebu i nadále v aplikaci pokračovat, pak je vhodné vyhovět pocitu, který nervový informační systém svou činností vytváří.
15. I při aplikaci přístroje MAGNETIC Plus platí, že nezaznamenal zlepšení ten, kdo nevytrval a ten, kdo nikdy nezačal.

Čím dříve začneme s aplikací přístroje MAGNETIC Plus na bolestivé místo, tím je efekt magnetoterapie výraznější, s rychlejším nástupem úlevy a zlepšením výchozího stavu.

Zajímalo by Vás ještě něco dalšího? Neváhejte a ptejte se ...