Společnost AMBIKO MEDIKA, spol. s r.o. byla založena v roce 1997 a plynule navázala na podnikatelské aktivity zakladatelů, zaměřené do oblasti léčebných přístrojů.

Při vzniku naší společnosti sehrály hlavní roli dva významné momenty. Předsevzetí navázat na zkušenosti s vývojem a výrobou elektronických přístrojů a, proč si to nepřiznat, zdravotní problémy, které jsme začali vnímat nejen ve svém okolí, ale taky ve větší míře u sebe.
Přes značnou skepsi některých konzultantů dnes již můžeme říci, že zvolený směr našeho zaměření byl správný. Motivací pro to, abychom pokračovali ve svém úsilí vyvíjet a hledat další nová technická řešení, jsou vždy ohlasy spokojených zákazníků-uživatelů našich přístrojů, kteří jsou mnohdy překvapeni pozitivními účinky po aplikacích a s důvěrou se na naší společnost obracejí jak se svými zkušenostmi, tak s dotazy, co ještě více udělat pro zlepšení a stabilizaci svého zdraví.
Jeden příklad za všechny: Po záplavách v r. 1997 jsme obdrželi z oblasti Olomoucka ke kontrole přístroj jen proto, že byl delší dobu ve vodě a jeho majitelé chtěli mít jistotu, že nebyl poškozený. Byli jsme překvapeni a současně jsme si uvědomili, že pro tyto lidi se náš přístroj stal "členem rodiny", a proto chtěli mít jistotu, že jim bude i nadále dobře sloužit.

Dnes a denně přicházejí světová výzkumná pracoviště s novými poznatky, které mohou v budoucnosti přinést lidem hodně dobrého ke zlepšení zdravotního stavu. Genové inženýrství mám nastiňuje možnosti, které mohou přinést pozitivní ovlivnění již samotných mikrostruktur živého organizmu a zabránit tak vzniku mnohých onemocnění. Avšak lidstvo svou činností neustále vytváří množství rizikových faktorů, které ovlivňují naše zdraví negativně aniž si to mnohdy uvědomujeme. Všichni pak hledáme cesty, jak upevnit své zdraví, jak napravit to, co jsme si možná i z důvodu malé či žádné prevence způsobili. A tehdy se často vracíme k metodám, které již prověřil čas - desetiletí, staletí někdy i tisíciletí. I dnes se přesvědčujeme, že tyto metody jsou stále účinné, pouze technická řešení mohou být, v souladu s poznáním vědy a rozvojem techniky, novější a dokonalejší.

Oblast, na kterou se zaměřila naše společnost, spadá do kategorie fyzikální léčby a rehabilitace. Principem vyvíjených a vyráběných přístrojů je využití nejnovějších poznatků z oblasti mikrostruktury buňky živého organizmu, biofyzikálních dějů, které zde probíhají a působení vnějších fyzikálních polí (elektromagnetické energie), které mohou tyto děje pozitivně ovlivnit.
Jako první byly vyvinuty a vyrábí se přístroje pod označením MAGNETIC Plus. Jsou to přístroje, jejichž léčebný účinek je založen na pozitivním působení pulzního magnetického pole specificky definovaného tvaru. Heslem naší společnosti stále je: "Každý doma měl by mít aspoň jeden Magnetik."
Společnost AMBIKO MEDIKA navázala nejednu spolupráci s odbornými lékařskými pracovišti, kde se účinky přístrojů ověřují při dalších aplikacích. Výsledkem spolupráce s odborníky z NADACE NADĚJE z Moravské Třebové byla konstrukce zcela nového přístroje pod obchodním označením FOTOMAGNETIK , který byl uveden na trh v roce 1999. Jeho léčebné účinky jsou založeny na kombinovaném působení pulzních magnetických polí a světelné energie.

Úspěšnost prodeje přístrojů MAGNETIC Plus a FOTOMAGNETIK nás v roce 2003 přivedla na myšlenku rozšířit činnost firmy o konkrétní nabídku služeb, které by ještě ve větší míře vycházely vstříc potřebám našich klientů. Zřídili jsme pracoviště, na kterém jsme instalovali několik jednodušších přístrojů pro fyzikální terapie a koncem roku jsme získali přístroj BICOM 2000 od firmy Regumed. Tento přístroj jsme poté vlastním přičiněním rozšířili o speciální počítačovou databázi chorob a mikroorganizmů. Vzniklo tak zařízení, které v naší republice nemělo obdoby. S jeho pomocí se nám dařilo řešit zdravotní problémy klientů, které běžně odolávaly klasický medicinským postupům nebo byly lékařskou obcí prohlašovány za neléčitelné. Příkladem lze uvést celiakii, lupénku či Crohnovu nemoc. Systém BICOM s databází si uměl poradit i s problémy boreliózy, encefalitidy, vnitřních plísňových zátěží a řady dalších. Neodmítáme ani potřeby onkologických klientů. Tím jsme postupně museli "opustit" myšlenku, že se budeme zabývat především řešením alergických zátěží všeho druhu (pylové i nepylové, potravinové aj.) k čemuž byl BICOM ideálně předurčen. K naší lítosti a ke škodě potenciálních klientů je v současné době (r.2010) eliminace alergií na našem pracovišti spíše doplňkovou záležitostí. Např. celiakie (alergie na lepek) považovaná v odborných lékařských kruzích za nevyléčitelnou, je na našem pracovišti odstranitelná během několika sezení (obvykle do půl roku po zahájení terapie). Množství klientů, kteří začali vyhledávat pomoc na našem pracovišti, nás přimělo postupně rozšiřovat přístrojové vybavení o další pozice - v roce 2005 o druhý BICOM2000 a v roce 2009 o BICOM Optima, který byl firmou Regumed po 10 letém vývoji v tomto roce uveden na trh.

Naše snahy pokusit se o vylepšení účinků přístrojů BICOM2000 i BICOM Optima nás přivedla na myšlenku doplnit tato zařízení o jiný typ aplikátoru (terapeutické výstupní podložky), který má, laicky řečeno, charakter jakési vysílací antény. S našimi externími spolupracovníky jsme zkoušeli různé možnosti - od světelných a magnetických zářičů jsme se dopracovali až k využití nízkoteplotní plazmy. Výsledky s tímto aplikátorem nás natolik fascinovaly, že to nakonec vyústilo k vývoji zcela nového zařízení, jehož podstatou je samostatný plazmový generátor řízený počítačem fungující jako diagnosticko-terapeutický komunikátor s klientem. Popis tohoto zařízení je v samostatné kapitole zde. U nás byl nasazen do praktického užívání koncem roku 2010 a v polovině roku 2011 je již ve více exemplářích na dalších pracovištích v Česku, Slovensku a Turecku.
V této souvislosti jsme přejmenovali naše "CENTRUM" na "Středisko plazmové a biorezonanční terapie"